Obwieszczenie o I licytacji ruchomości

                                       OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb Kancelaria Komornicza Nr II w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.02.2020 roku o godz. 10.00 w miejscowości  33-210 Olesno, Ćwików 39. odbędzie się pierwsza licytacja  ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

1. Peugeot Partner  rok prod. 2003 nr rej. KDA 5K95   cena oszacowania:  6.000 zł.  cena wywoławcza: 4.500 zł.

2. Peugeot Partner rok prod. 2001 nr rej. KDA 23VT   cena oszacowania   3.000 zł.  cena wywoławcza: 2.250 zł.

3. Tokarka magnetyczna 1000/500    cena oszacowania  90.000 zł.  cena wywoławcza: 67.500 zł

4. Frezarka sterowana numerycznieTBIVC1060 HH    cena oszacowania  270.000 zł.  cena wywoławcza: 202.500 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości oszacowania podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te  przed rozpoczęciem przetargu  nie złożą  dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji pod adresem j/w.

 


                                                                                                                           Komornik