II licytacja nieruchomości położonych w Dąbrowie Tarnowskiej Km 955/14

Sygn. akt  KM 955/14      

                                                                                   O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb Kancelaria Komornicza Nr II w Dąbrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

                                                                         16 stycznia 2020 r. o godz.  14 15

w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul.Jakuba Bojki 2 w sali nr 124 odbędzie się:

                                                                         D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Dąbrowie Tarnowskiej stanowiącej własność dłużników : Jadwigi Kijak i Antoniego Kijak opisanej jako:

1. Działa nr 410/4 o pow. 0,0506 ha, dz. nr 410/5 o pow. 0,0499 ha, dz. nr 410/6 o pow. 0,0504 ha, dz. nr 410/9 o pow. 0,0210 ha położone w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Batalionów Chłopskich zabudowane  budynkiem produkcyjno mieszkalnym murowanym o  łącznej powierzchni użytkowej 1.165,66 m2 posiadające urządzoną księgę wieczystą  w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej nr TR1D/00033672/2 i TR1D/00048104/8 . Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.221.590,00 zł..  Cena wywoławcza wynosi: 814.394,00 zł.

2. Działka nr 348 o pow. 0,0468 ha - niezabudowana, położona w Dąbrowie Tarnowskiej u zbiegu ulic ks. Jerzego Popiełuszki oraz Batalionów Chłopskich posiadająca urządzoną księgę wieczystą  w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej nr TR1D/00055318/3. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 29.150,00 zl.. Cena wywoławcza wynosi: 19.434,00 zł.

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.  Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481 - jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazanym w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji . W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość  można  oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania  zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze  sprzedażą towarów.


                                                                                                                                      Komornik